Tema for ISFiT 2015: Korrupsjon

ISFiT 2015 blir arrangert fra 5. til 15. februar 2015, og temaet er korrupsjon.

“Corruption undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish” [6]. - Kofi Annan

Årlig forsvinner over 2600 milliarder dollar i korrupsjon. Dette utgjør fem prosent av verdensøkonomien [1], og har konsekvenser utover pengene som forsvinner. Maktstrukturene i samfunnet blir endret, tilliten til demokratiske prosesser undergraves og stabiliteten til politiske institusjoner blir truet. Dette legger grunnlag for opprør og ustabilitet, og det er et globalt problem som hindrer politisk og økonomisk utvikling.

Det kan være utfordrende å skape oppmerksomhet rundt korrupsjon. Vi velger å rette søkelys mot holdninger til korrupsjon, fordi vi mener det er dårlige holdninger som gjør korrupsjon til et så stort problem, også her i Norge. Holdninger er noe alle har, og dette gir oss grunnlag for å engasjere den enkelte.

Hva er korrupsjon?

ISFiT 2015 baserer seg på definisjonen av korrupsjon som misbruk av makt i betrodde stillinger for egen vinning [2][3]. En korrupt handling er et tyveri av fellesskapets goder [4]. Korrupsjon finnes i flere former, som for eksempel bestikkelser, utpressing og underslag [5]. Det foregår på alle samfunnsplan og rammer derfor alle.

Korrupsjon dreier seg om etikk, moral og holdninger. Det er juridisk ulovlig, men også etisk uforsvarlig. ISFiT 2015 ønsker en bred tilnærming til begrepet korrupsjon ved å også belyse problem som har en nær tilknytning til korrupsjon, samt sette fokus på gråsonetilfeller.

Hvordan setter ISFiT 2015 fokus på korrupsjon?

ISFiT 2015 ønsker å ha en løsningsorientert tilnærming til korrupsjonssutfordringen. Kampen mot korrupsjon handler om kunnskap og holdninger, og også om en vilje til å finne felles løsninger på et felles problem. Ved å utfordre holdningene som er med på å opprettholde korrupsjon vil ISFiT være en pådriver i kampen mot korrupsjon. Fra 5. – 15. februar 2015 vil ISFiT utfordre de som ikke tar antikorrupsjonstiltak på alvor, det være seg bedrifter, statsansatte eller privatpersoner. Som en samlingsarena for studenter fra hele verden er ISFiT en unik arena for en konstruktiv dialog som går på tvers av ideologiske, religiøse og nasjonale skillelinjer. Dagens studenter er morgendagens ledere, og gjennom idéutveksling ønsker ISFiT 2015 å være en arena for morgendagens løsninger.

Satsninger for ISFiT 2015

Korrupsjonskampanje

Under kampanjenavnet The Global Infection samler vi inn korrupsjonshistorier fra hele verden, for å vise at korrupsjon er en global ”infeksjon” som må settes på dagsordenen.


Korrupsjon på timeplanen

16.oktober 2014 lanserer vi en universitetsturné i Norge, hvor vi reiser innom landets åtte universiteter og holder seminarer om korrupsjon. Målet med turneen er å få korrupsjon inn på timeplanen på norske universiteter.


ISFiT Parliament

Mot slutten av ISFiT samles alle festivaldeltakerene samt 200 trondheimsstudenter til diskusjon om korrupsjon i ISFiT Parliament. Alle workshopene skal fremme et forslag til Parliament om hva de anser som det aller viktigste som må gjøres for å bekjempe korrupsjon. Deretter stemmer en fram de viktigste forslagene, som sammen vil utgjøre en resolusjon. Denne blir en klar, samlet stemme fra studenter fra hele verden. Resolusjonen skal formidles til alle verdens ledere, i tillegg til FN, på veien mot nye utviklingsmål etter 2015.


Korrupsjonshåndbok

Som et resultat av diskusjonene under festivalen lager vi en håndbok i korrupsjonsbekjempelse, med løsninger for hvordan studenter kan jobbe mot korrupsjon.Kilder

  • [1] The International Chamber of Commerce, Transparency International, The United Nations Global Compact and The World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative (PACI). (2008). The Business Case Against Corruption.
  • [2] Transparency International. (2008). Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sector
  • [3] United Nations Development Programme UNDP. (2008). Corruption and Development.
  • [4] Trancparency International Norge. "Hva er korrupsjon?", http://www.transparency.no/hva-er-korrupsjon/
  • [5] Norad (2011) "Hva er korrupsjon?", http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/korrupsjonsbekjempelse/hva-er-korrupsjon/hva-er-korrupsjon
  • [6] United nations office on drugs and crime. (2004). United Nations Convention Against Corruption, http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf


Workshop

En workshop er en mindre gruppe deltakere der det deles erfaringer, jobbes kreativt og diskuteres emner med tilknytning til ISFiTs hovedtema for 2015: korrupsjon.

Ettersom kunnskapsnivået om korrupsjon stadig øker, er det viktig at vi fremmer en holdningsendring i tilknytning til dette temaet. Ved å utfordre holdningene som opprettholder det globale korrupsjonsnivået, ønsker ISFiT å være fremtredende i kampen mot korrupsjon. Vi arbeider ut ifra en definisjon av korrupsjon som maktmisbruk i betrodde posisjoner for privat gevinst [1][2]. Ved å også fokusere på utfordringene nært knyttet til korrupsjon, er ISFiTs mål å ha en bred tilnærming til dette komplekse temaet, i tillegg til å rette blikket mot gråsonene.

Hvert år bli mer enn 2600 milliarder dollar tapt i korrupsjon. Dette utgjør mer enn 5 prosent av verdensøkonomien [3], og har flere konsekvenser enn at penger forsvinner. Korrupsjon endrer samfunnets maktstrukturer, undergraver tillit i demokratiske prosesser og truer stabiliteten til politiske institusjoner. Dette gir grobunn for opprør og ustabilitet, og det er ofte nær sammenheng mellom korrupsjon og andre kriminelle handlinger. Korrupsjon påvirker forretninger ettersom investeringskostnaden øker og konkurranseforholdene endres. Et utilstrekkelig rettslig rammeverk forsterker muligheten til å gjemme penger som er skaffet til veie ved hjelp av korrupsjon og andre typer ulovlige pengestrømmer. Korrupsjon er et globalt problem og et hinder for politisk og økonomisk utvikling.

Workshopene ledes av en gruppe frivillige studenter fra Trondheim, og består av mellom 20 og 30 deltakere. Vårt ønske er å skape en konstruktiv debatt og dialog rundt holdningene til korrupsjon på tvers av ideologiske og nasjonale grenser. Vi samler unge mennesker fra hele verden som er åpne for nye perspektiver og meninger, og som ikke er redd for å fremme sine meninger. I workshopene vil dine holdninger mot korrupsjon bli utfordret, og sammen vil vi forme nye løsninger for fremtiden. ISFiT 2015 setter korrupsjon på agendaen for å skape en bedre fremtid for unge mennesker i verden.

Les mer om workshopene og søk før 30. september 2014.

#tradeyourideas!

[1] Transparency International. (2008). Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sector.

[2] United Nations Development Programme UNDP. (2008). Corruption and Development.

[3] The International Chamber of Commerce, Transparency International, The United Nations Global Compact and The World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative (PACI). (2008). The Business Case Against Corruption.


ISFiT Workshops 2015

Call for Bids

Are we showing good sportsmanship?


A call for bid is supposed to be a transparent open process where the best qualified is selected to do the job. What happens when the agents involved ignores fair play? Being awarded major...

Capital Flow

Following the money


In the recent years, many corruption cases have been revealed, but "monkey business" still persists and is widespread throughout the private sector. Some people defies the laws to achieve...

Case Workshops

Creating solutions


For ISFiT 2015, we want to try a new concept, "Case Workshop". Here, we bring participants together with external agents who will present a case for the workshop to solve during the festival....

Change

Do you hear the people sing?


Today, corruption is an obstacle for developing a better world. Money earmarked for empowering the poorest ends up in the pockets of dishonest servants. How can social mobility be utilized to stop...

Cultural Differences

Is there a universal truth?


A "cultural baggage" can to some degree explain why people act and react in different situations. As human beings we have numerous interests to protect. Responsibilities towards family, religion...

Development

Is corruption a third world problem?


Developing countries are highly represented among the most corrupt countries according to Transparency International.* Does this make corruption primarily a third world problem? What impact does...

Education

A weapon against corruption


According to Transparency International education is a fundamental human right and a major driver of human and economic development*. It strengthens personal integrity and shapes the societies...

Entrepreneurship

Ideas lost to corruption


We are living in an age where new technology is spawned every day. Large firms spends billions and billions in research and development in order to invent the the next big consumer hit. How can...

Equality

Corruption of Need


According to Transparency International it is the poor who are hit the hardest by corruption, but many still participate in corrupt activities. Does corruption of need exist or is it only an...

Governance

Democracy - The solution?


It’s easy to think that installing a democracy can be a "quick fix" to solve problems in the developing world. What happens when all levels of a democratic system is infected with corruption?...

Health

Healty relations between agents


Nearly 20% of the global population say that they have paid a bribe to access medical services.* How can corruption in healthcare systems and in the pharmaceutical industry affect the global...

Nature

Environmental Consequences of Corruption


Since the dawn of man, we have lived of the resources that nature provides. Every day, resources are extracted from the earth, causing changes to the local environment. But what happens when...

Public Art

Art to the people


Art can be a powerful tool to present ideas and thoughts. Many people think about art as paintings and sculptures in museums. The boundaries of art reaches beyond the museum walls. What do we...

Revue

Can we stage corruption?


Revue is a form of stage performance that mirror current events, often in a satirical way using music, dance and sketches. For ISFiT 2015 we invite participants to take part in a workshop tasked...

Shades of Grey

What is corruption?


Corruption is often associated with monetary bribes for personal gains, but can it have other faces? Are there clear boundaries of what corruption is? What is right and what is wrong? Is it...

The Picture

Capturing corruption


The strength of an image lies in the ability to convey a message. Digital platforms are expanding the field of storytelling. How would you use a camera to tell your story? How can corruption be...

Media

Why should anyone care?


How do we enable ourselves to recognize and combat corruption? And, how do we convince society that it is worthwhile to do this? What kind of effect is the media having upon us as individuals?...


Dialoggruppene

Foto: fotogjengen.samfundet.no

“Hvis Arafat og Netanyahu hadde deltatt i dialoggruppene ville det ikke lenger vært noen konflikt i Midtøsten.” (Israelsk deltaker, 1997)


Hva er dialoggruppene?

Dialoggruppene i ISFiT er et initiativ til fredsbygging i praksis. Dialoggruppene inviterer studenter fra ulike sider av konflikter til å møtes i Norge, for å dele opplevelser og erfaringer.


Hvorfor er dialoggruppene viktige?

I en konfliktsituasjon er kommunikasjon og interaksjon på tvers av religion, kultur og etnisitet begrenset, om i det hele tatt eksisterende. Dialoggruppene gir unge som bor i konfliktområdene en mulighet til å møtes på nøytral grunn. Gjennom seminaret vil deltakerne lære hverandre å kjenne som individer og medmennesker, i stedet for motstandere, eller representanter for fienden.


Hvordan fungerer dialoggruppene?

Totalt 24 deltakere, fire representanter fra hver side av tre ulike konfliktområder, vil tilbringe uken før ISFiT sammen på en hytte på Røros. Uken etter fortsettes arbeidet i Trondheim som en av workshopene under ISFiT. Gjennom ulike kommunikasjonsøvelser, rollespill og sosiale aktiviteter vil deltakere og fasilitatorer sammen utforske konfliktenes konsekvenser og mulighetene for fremtiden. Dialog, ledelse og prosjektutvikling vil være viktige temaer under seminaret. Lederne og fasilitatorene i dialoggruppene er norske studenter som har teoretisk og praktisk trening i å bruke dialog som et verktøy for konstruktiv kommunikasjon og konfliktløsning. Eksterne eksperter vil også bli brukt i deler av seminaret.


Hva skjer når deltakerne i dialoggruppene reiser hjem til sine land?

Dialoggruppene oppfordrer deltakerne til å starte sine egne prosjekter i sine hjemland. Slike prosjekter støttes og følges opp av fasilitatorene i Norge, blant annet ved gjennomføringen av et oppfølgingsseminar i etterkant av ISFiT.


Konfliktområder for ISFiT 2015

I år har ISFiT valgt tre afrikanske konfliktområder: Rwanda, Sør-Afrika og Burundi. Representanter for de motstridende partene i disse landene får mulighet til å komme til Norge fra 26. januar til 15. februar. ISFiTs konfliktområder er i år fra et og samme kontinent. På tross av at konfliktene i Rwanda, Burundi og Sør-Afrika er av ulik karakter, har de flere likhetstrekk. De har alle gjennomgått en lang periode med konflikt, etterfulgt av noen år med en viss grad av fred og forsoningsarbeid. Disse samfunnene karakteriseres også ved at etniske grupper opplever ulikheter langs politiske, sosiale og økonomiske linjer.


Kampanjen

ISFiT starter en internasjonal offensiv mot korrupsjon. På en helt ny nettside kan mennesker fra hele verden gå inn og dele sine korrupsjonshistorier.

Formålet med kampanjen er å vie oppmerksomhet om korrupsjon for å vise at det er et globalt problem, og å skape engasjement for korrupsjonsbekjempelse. Kampanjen består av en nettside og en film.

På den interaktive siden vil man ikke bare kunne dele sine egne historier, men man vil også kunne gi tilbakemeldinger på andres historier.

Alle som deler historier oppfordres samtidig til å komme med forslag på hvordan korrupsjonsproblemet kan løses. Med dette vil ISFiT tydeliggjøre at korrupsjon er noe som vi kan gjøre noe med, og at det er mulig å finne løsninger på problemet.

Om du vil delta kan du besøke den nye nettsiden her. eller bruke hashtaggen #TheGlobalInfection i sosiale medier.